สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์

มณฑลบริติชโคลัมเบีย ประเทศ แคนาดา

การทำใบมรณบัตร

การยื่นขอใบมรณบัตรสำหรับผู้เสียชีวิตที่มีสัญชาติไทย ผู้ยื่นจะต้องมีความสัมพันธ์กับผู้เสียชีวิตในฐานะ เป็น สมาชิกในครอบครัว เช่น บิดา, มารดา, บุตร, คู่สมรส, ญาติ หรือ อื่นๆ

หลักฐานและเอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้

  1. หนังสือเดินทางไทยของผู้เสียชีวิต
  2. บัตรประจำตัวประชาชนไทยของผู้เสียชีวิต
  3. สำเนาทะเบียนบ้านชองผู้เสียชีวิต (ถ้ามี)
  4. ต้นฉบับใบมรณบัตรของประเทศแคนาดาซึ่งออกให้โดย Canadian Vital Statistics
  5. หนังสือเดินทางไทยของผู้ที่มาดำเนินการขอใบมรณบัตร
  6. แบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์ที่ได้กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
  7. แบบฟอร์มการแจ้งขอมรณบัตรไทย 1

การทำใบมรณบัตรไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม


ดาวน์โหลดใบสมัคร (แบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์)

ในการเปิดไฟล์แบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์ซึ่งอยู่ในรูปแบบ PDF ท่านจะต้องติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านก่อน ถ้าท่านยังไม่มีโปรแกรมดังกล่าวโปรดคลิ้กที่ลิงค์ด้านล่าง เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม

แบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์ (PDF Format)
d1 แบบฟอร์มแจ้งขอใบมรณบัตรไทย (PDF Format)
Download Acrobat Reader 5