สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์

มณฑลบริติชโคลัมเบีย ประเทศ แคนาดา

การจดทะเบียนขอรับบุตรบุญธรรม

การจดทะเบียนการรับบุตรบุญธรรมไทย ผู้ขอรับบุตรบุญธรรมจะต้องผ่านการอนุมัติการขอรับบุตรบุญธรรมจาก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงชองมนุษย ประเทศไทยแล้วเท่านั้น โดยการดำเนินการจดทะเบียนการรับบุตรบุญธรรมขอให้โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อกำหนดวันนัดหมายกับเจ้าหน้าที่ก่อน

หลักฐานและเอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้

  1. แบบฟอร์มคำร้องขอรับบุตรบุญธรรมที่ได้กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
  2. หนังสือเดินทางของผู้ขอจดทะเบียนการรับบุตรบุญธรรมพร้อมทั้งหนังสือเดินทางของคู่สมรส
  3. หนังสือเดินทางของเด็กที่ถูกรับเป็นบุตรบุญธรรม
  4. หลักฐานทางราชการอื่นๆของผู้ขอจดทะเบียนการรับบุตรบุญธรรมเช่น บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวผู้ขับขี่ยานพาหนะ

การจดทะเบียนการรับบุตรบุญธรรมไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม